Register    Login
              News
   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. Date : 1/05/2013
 ด้วยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants: TRF-MAG) ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ร่วมก้บมหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นหัวข้อและกระตุ้นให้เกิดโจทย์วิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาที่สนใจจะสมัครขอรับทุนปีงบประมาณ 2557 

 General Section
 Project
 Activities
 Announcements
 Download
 Faculty
 M.A. Program
 News
 M.A. Program
 Program details
 คู่มือบัณฑิตศึกษา
 Ph.D. Program
 to be launched in the future
 Activities
Copy © Right,www.koreanstudiescu.com 2009-2010    
 00866192